REGULAMIN 3. KONKURSU


3. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Adama Trochimiuka
„MIGAWKI Z PODLASIA”

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest prezentacja i promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej i międzyludzkiej oraz upamiętnienie twórczości fotoreportera Adama Trochimiuka.

2. KATEGORIE W KONKURSIE

Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:

– I kategoria: „Migawki z Podlasia” (do 18 lat),

– II kategoria: „Migawki z Podlasia” (powyżej 18 lat),

– III kategoria: „Fotoreportaż” (bez ograniczeń wiekowych i regionalnych).

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty, bezpłatny i skierowany do wszystkich pasjonatów fotografii.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich najbliższa rodzina.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Fotografie w poszczególnych kategoriach powinny być wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi:
 • I kategoria „Migawki z Podlasia” (do 18 lat): fotografie powinny być wykonane na terenie powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łosickiego.
 • II kategoria „Migawki z Podlasia” (powyżej 18 lat): fotografie powinny być wykonane
  na terenie powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łosickiego.
 • III kategoria „Fotoreportaż”: brak ograniczeń wiekowych i regionalnych, fotografie mogą być z całego kraju tj. Polski.
 1. Fotografie na konkurs należy nadsyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.trochimiuk.bck24.pl od dnia 01.09.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze, zestawy (składające się z 3 do 5 zdjęć) lub kombinacja pojedynczych zdjęć
  i zestawów.
 3. Wielkość pliku: maksymalnie 2 MB, dłuższy bok do 3000 pikseli.
 4. W przypadku prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej – autor będzie proszony o przesłanie większych plików.
 5. Zezwala się na retusz fotografii pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
 6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty), znaki wodne, ramki itp. nie będą brane pod uwagę.
 7. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone
  do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 9. Przekazanie prac na konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).

4. KALENDARIUM

 1. Ogłoszenie informacji o konkursie 05.04.2024 r.
 2. Rozpoczęcie przyjmowania prac i zgłoszeń konkursowych 01.09.2024 r.
 3. Zakończenie przyjmowania prac i zgłoszeń konkursowych 30.09.2024 r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 05.11.2024 r.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, który odbędzie się dnia 13 grudnia 2024 roku o godzinie 18:00 w Bialskiej Galerii Fotografii, ul. Krótka 1, 21-500 Biała Podlaska.
 6. Zakończenie wystawy pokonkursowej w Bialskiej Galerii Fotografii 19.01.2025 r.

5. NAGRODY

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Kategoria „Migawki z Podlasia” (do 18 lat):
 1. miejsce – 700 PLN
 2. miejsce – 600 PLN
 3. miejsce – 500 PLN
 1. Kategoria „Migawki z Podlasia” (od 18 lat):
 1. miejsce – 1500 PLN
 2. miejsce – 1300 PLN
 3. miejsce – 1000 PLN
 1. Kategoria „Fotoreportaż”:
 1. miejsce – 2000 PLN
 2. miejsce – 1500 PLN
 3. miejsce – 1000 PLN

Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona komisja konkursowa wyłoniona przez organizatora.

Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.

Nagrodę specjalną przyzna Barbara Trochimiuk.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Organizator konkursu:

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11.

Nagrody należy odebrać osobiście w Bialskiej Galerii Fotografii, ul. Krótka 1, 21-500 Biała Podlaska lub w Bialskim Centrum Kultury, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska.
Gdy zwycięzca nie zgłosi się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 90 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, skutkuje utratą prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

6. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykorzystania nadesłanego zdjęcia oraz jego publikacji na stronie internetowej, na profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw autorskich, w szczególności:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć lub ich elementów – bezpośrednie
  lub pośrednie, w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie zdjęć, w każdej technice, a w szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub w całości
  na wszelkich nośnikach danych, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się ze zdjęciem w sposób bezpośredni lub pośredni;
 • w zakresie rozpowszechniania zdjęć lub ich elementów w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania zdjęć lub ich elementów, wystawienie lub takie publiczne udostępnienie zdjęć, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, wprowadzanie
  do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu;
 • w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 • w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, zdjęcia, jego elementu lub kopii.

7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 67 12, e-mail: sekretariat@bck24.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: ido@bck24.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów.
 5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą być ujawnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Bialskiego Centrum Kultury.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.
 8. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, że Państwa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez dostarczenie bądź wysłanie pisma do siedziby Administratora, bądź poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@bck24.pl.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 12. W oparciu o przetwarzane dane, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.