REGULAMIN 1. KONKURSUI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Adama Trochimiuka
„MIGAWKI Z PODLASIA”

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest prezentacja i promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji
kulturowej i międzyludzkiej oraz upamiętnienie twórczości fotoreportera Adama Trochimiuka.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: 10-12 lat, II kategoria: 13-18 lat, III kategoria: powyżej 18 lat.

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty, bezpłatny i skierowany do wszystkich pasjonatów fotografii od 10 lat, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2. niniejszego regulaminu konkursu.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich najbliższych
  rodzin.
 3. Fotografie powinny być wykonane na terenie powiatów: bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łosickiego. Temat: reportaż, pejzaż, dokument.
 4. Termin nadsyłania prac do dnia 30.09.2022 r.
 5. Fotografie na konkurs należy nadsyłać za pośrednictwem formularza dostępnego
  na stronie internetowej: trochimiuk.bck24.pl od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac (zestaw może zawierać
  3 zdjęcia, który traktowany będzie jako jedna praca).
 7. Wielkość pliku: maksymalnie 5 MB, dłuższy bok 3000 – 6000 pikseli, kwadrat 3000 – 6000
  pikseli.
 8. Zezwala się na retusz fotografii pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty
  globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania
  lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
 9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym
  regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych
  osobowych.
 10. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone
  do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 11. Przekazanie prac na konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
  naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych
  i autorskich). Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nie będą podlegały ocenie jury.

KALENDARIUM

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.10.2022 r. Wręczenie nagród
odbędzie się 03.11.2022 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Bialskim Centrum
Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska.
Na wystawie pokonkursowej znajdą się prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy
przez jury.

NAGRODY
Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
I kategoria 10-12 lat

nagrody rzeczowe II kategoria 13-18 lat
I miejsce – 700 PLN
II miejsce – 600 PLN
III miejsce – 500 PLN
Nagroda specjalna Barbary Trochimiuk.
Wyróżnienia.

nagrody rzeczowe III kategoria powyżej 18 lat
I miejsce – 1500 PLN
II miejsce – 1300 PLN
III miejsce – 1000 PLN
Wyróżnienia.

Odbiór nagrody: tylko osobiście w dniu wernisażu lub w terminie do 14 dni.
Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona jury wyłonione przez organizatora.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk,
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Organizator konkursu:
Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC
Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
przez organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na
cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją konkursu. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Kontakt z organizatorem: tel. 83 341 67 12.
Kurator konkursu: Małgorzata Piekarska.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Bialskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 67 12, e-mail: sekretariat@bck24.pl;
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
  k.dolega87@gmail.com;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Bialskiego Centrum Kultury;
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów;
 5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach;
 6. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą być ujawnione na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Bialskiego Centrum Kultury;
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich;
 8. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 9. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, że Państwa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez dostarczenie bądź wysłanie pisma do siedziby Administratora, bądź poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@bck24.pl;
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród;
 12. W oparciu o przetwarzane dane, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.